Ostatnio dodane

Prądy konwencyjne i podmorskie wulkany

Inny rodzaj ruchów morza wywołany jest przez prądy konwekcyjne, przebiegające w kierunku pionowym od powierzchni do dna i na odwrót. Są to prądy wprawdzie bardzo powolne lecz stałe. Powstają one przez ciągłe parowanie, ogrzewanie i oziębianie się powierzchni; im zawdzięcza się ten prawidłowy rozkład soli rozpuszczonych w wodzie morskiej. One to przewietrzają głębiny morskie, znosząc […]

Właściwości prądów morskich

Teoria Nansena przyjmująca cały szereg czynników wywołujących prądy w morzu jest ogólniejsza od teorii Zoppritza, tłumaczy ona bowiem nie tylko powstanie stałych horyzontalnych ruchów wody morskiej o niezmiennym kierunku, lecz obejmuje także ruchy pionowe, bardzo ważne w gospodarce morza i w dokonującej się w nim przemianie materii. W dalsze omawianie teorii Nansena wdawać się nie […]

Prądy morskie

Inną formą stałych ruchów morza są prądy morskie, znane już od bardzo dawna. Na istnienie ich wskazywały kłody drzewa przesuwane z miejsc odległych i zagnane w okolice całkiem im obce, wskazywały opóźnienia lub przyspieszenie w szybkości okrętów, które w łożysko tych rzek oceanicznych się dostały. Pomimo to, że już Athanazy Kircher, wykreślił mapę prądów morskich, […]

Fauna i flora brzegów

Gdzie o brzeg skalisty i stromy uderza przypływ, tam odtrącona i rozbita na kropelki brylantów fala łączy się z następną i znów ze zdwojoną siłą uderza, wspina się wyżej i wyżej, i i wżera coraz to głębiej w załomy i szpary skalne. I zdawało by się, że takie miejsca gniewu spętanego morza nie mogą być […]

Ruchy morza

Na ruchy morza składają się najrozmaitsze czynniki i wpływy. Wpadające do oceanów rzeki lądowe, wybuchy wulkanów podmorskich, wiatry wiejące nad morzem, prądy morskie, wpływy kosmiczne, ustawicznie zmieniające się ogrzewanie i parowanie powierzchni morza, oto są przyczyny ruchów, oto regulatory życia w morzu. Przypatrzmy się zatem tym zjawiskom z bliska i zbadajmy, jaki one mają wpływ […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 17

Rzuciwszy okiem wstecz na poznane stosunki oceanograficzne morza, uderza nas pewne zjawisko, dość dziwne i domagające się wytłumaczenia. Jeżeli bowiem śledzimy dokładnie losy jakiegoś obszaru wodnego przez czas dłuższy, np. ze względu na temperaturę, zawartość soli, gazów i t. p. to zauważymy, że obszar ten ulega pewnym oscylacjom, pewnym wahaniom, około punktu swej równowagi, tak, […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 16

W przeciwstawieniu do roślin zwierzęta zależą od światła raczej pośrednio, niż bezpośrednio, z wyłączeniem tych form zwierzęcych, które żyjąc w symbiozie z algami t. zw. zoochlorellami i zooksantellami, wyszukują takie okolice morza, w których natężenie światła odpowiada potrzebom asymilacji. Te za tym zachowywać się będą tak, jak rośliny i obiorą przeważnie powierzchowne warstwy wody za […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 15

Z tego wszystkiego wynika, że wpływ światła na rozmieszczenie roślin w morzu będzie nie mały. Widzimy np., że wszystkie rośliny osiadłe grupują się wyłącznie przy brzegu sięgając zaledwo w niewielkie głębokości; brunatnice jak Fucus i Sargassum rosną w pasie przypływu i odpływu, Laniinaria schodzi dalej i głębiej od brzegu, zarasta skaliste dno w głębokości kilku […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 14

Jeżeli zatem mówimy, że światło słoneczne da się jeszcze w 500 m. przez działanie na płytę fotograficzną wykryć, to musimy o tern pamiętać, że chodzi tu o obecność pewnego tylko rodzaju promieni a mianowicie promieni o krótkich falach, być może, nawet już z po za widzialnej części widma. Są to promienie, które na asymilację bezwodnika […]

Skład chemiczny wody morskiej cz. 13

Początkowo posługiwano się w tym celu białą płytą szklaną, którą zapuszczano w wodę, śledząc w jakiej głębokości niknie ona dla oka badacza. W ten sposób otrzymano dość skromną przepuszczalność, albowiem płyta, zależnie od warunków np. od spokoju powierzchni morza tudzież od czystości wody, ginęła z oczu już w 15—50 m. Znaczy to, że w głębokości […]