admin Archive

Właściwości prądów morskich

Teoria Nansena przyjmująca cały szereg czynników wywołujących prądy w morzu jest ogólniejsza od teorii Zoppritza, tłumaczy ona bowiem nie tylko powstanie stałych horyzontalnych ruchów wody morskiej o niezmiennym kierunku, lecz obejmuje także ruchy pionowe, bardzo ważne w

Prądy morskie

Inną formą stałych ruchów morza są prądy morskie, znane już od bardzo dawna. Na istnienie ich wskazywały kłody drzewa przesuwane z miejsc odległych i zagnane w okolice całkiem im obce, wskazywały opóźnienia lub przyspieszenie w szybkości okrętów,

Ruchy morza

Na ruchy morza składają się najrozmaitsze czynniki i wpływy. Wpadające do oceanów rzeki lądowe, wybuchy wulkanów podmorskich, wiatry wiejące nad morzem, prądy morskie, wpływy kosmiczne, ustawicznie zmieniające się ogrzewanie i parowanie powierzchni morza, oto są przyczyny ruchów,

Skład chemiczny wody morskiej cz. 17

Rzuciwszy okiem wstecz na poznane stosunki oceanograficzne morza, uderza nas pewne zjawisko, dość dziwne i domagające się wytłumaczenia. Jeżeli bowiem śledzimy dokładnie losy jakiegoś obszaru wodnego przez czas dłuższy, np. ze względu na temperaturę, zawartość soli, gazów

Skład chemiczny wody morskiej cz. 16

W przeciwstawieniu do roślin zwierzęta zależą od światła raczej pośrednio, niż bezpośrednio, z wyłączeniem tych form zwierzęcych, które żyjąc w symbiozie z algami t. zw. zoochlorellami i zooksantellami, wyszukują takie okolice morza, w których natężenie światła odpowiada

Skład chemiczny wody morskiej cz. 13

Początkowo posługiwano się w tym celu białą płytą szklaną, którą zapuszczano w wodę, śledząc w jakiej głębokości niknie ona dla oka badacza. W ten sposób otrzymano dość skromną przepuszczalność, albowiem płyta, zależnie od warunków np. od spokoju