Skład chemiczny wody morskiej cz. 5

Analizy dla innych zwierząt przyniosły podobne rezultaty. Znaczy to, że ilość soli w organizmach tych reguluje się według ilości soli w otoczeniu, że każdemu ubytkowi na zewnątrz odpowiada utrata w organizmie, każdemu przyrostowi — zagęszczenie w tkankach. Również analizy krwi i płynów ciała zwierząt słodkowodnych, wykazały, że i one nie są wolne od soli kuchennej, i że występuje ona tu w pewnej określonej ilości. Obecność zaś soli w tkankach i komórkach reguluje ilość wody w nich przez przyciąganie lub oddawanie jej na zewnątrz, kieruje równocześnie w ten sposób prężnością i jędrnością komórek, które, choć nie podparte sztywnym szkieletem, zachowują swą postać, podobnie jak wypełniony wodą wojłok. To właśnie działanie soli, które powoduje, że komórki znajdują się trwale w stanie pewnego napięcia, t. zw. turgoru, nazywamy ciśnieniem osmotycznym danej soli, ono to jest tym właśnie czynnikiem, według którego układa się życie w wodach, owe wahania się w turgorze  komórek, a raczej zdolność znoszenia ich, która jest różną u różnych zwierząt, to właśnie ów segregujący czynnik, który dozwala jednym organizmom na szerokie wędrówki, inne formy zaś zakuwa w ciasne granice.

Dlatego to gdy w roku 1874—82 zawartość soli w zatoce Kelońskiej zmniejszyła się znacznie, formy tak wybitnie stenohaliczne jak mięczaki i szkarłupnie zniknęły z niej zupełnie, by jednak znowu w okolicę tę powrócić, gdy po r. 1882 ilość soli się zwiększyła. Dlatego to w morzu Bałtyckim nie ma zupełnie szkarłupni a ilość mięczaków jest znacznie mniejsza, niż w innych morzach. Ale co więcej, wpływ soli uwidocznia się tu jeszcze w inny sposób; albowiem brak jej w Bałtyku powoduje, że te z mięczaków, które tu żyć mogą, są znacznie mniejsze od swych braci oceanicznych. Omułek jadalny, który koło Kielonii dochodzi 8—9 cm. długości, koło Gotlandi ma zaledwo 4 cm. Te same stosunki odbijają się również na sile płodności morskich organizmów, a nawet kierują rozwojem powodując, że u tej samej formy żyjącej w różnych warunkach słoności rozwój biegnie różnymi drogami.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |