Życie w oceanie cz. 2

Dopóki człowiek zaledwo z brzegu patrzeć mógł na zadumane przestwory wodne, to spokojne i łagodne niemal nieruchome, to znów spiętrzone, wściekłe, miotające się w łożyskach swych, szalejące i niszczące wszystko, co w granicę jego władzy niepotrzebnie się dostało — dopóty o bliższym poznaniu morza nie mogło być mowy. A jednak i wtedy człowiek .za wygraną nie dał i nie mogąc z bliska i bezpośrednio przyjrzeć się temu, co w falach i odmętach morza się mieści, uczynił sobie morze dostępnym przez własną fantazję i zaludnił je — odpowiednio do obrazów, jakie widok morza mu nastręczał — łagodnymi lub rozszalałymi bóstwami, dodając im do towarzystwa potwory, straszne ogromem i czychające na śmiałków, co za daleko od brzegów się odsunęli.

Lecz wszystko, co jest na ziemi zdaje się służyć człowiekowi; z wszystkich tworów i darów natury człowiek uczy się korzystać a poznawszy ich własności postępować tak, by w zgodzie z niemi idąc, uczynić je dla siebie pożytecznymi. Widząc unoszące się na falach i nietonące kłody i pnie drzewa, którym nie rzadko zawdzięczał swe ocalenie, gdy go fala przypływu w odmęt śmierci rzucić chciała, buduje po wielu próbach czółno, które pozwala mu opuścić brzegi lądu i już z morza na morze spojrzeć. Ta chwila stała się decydującą w historii badań morza. Żeglarz powierzający swe życie i majątek lalom morskim z konieczności zaznajamiać się musiał ze swym najbliższym otoczeniem i zwracać uwagę na wszystkie zjawiska, od których los jego zależał. Ale przy tej sposobności, napotykając na nieznane, wśród fal unoszące się istoty, uderzony bądź to ich potwornością, bądź też przedziwnej delikatności budową, barwami i t. d. wśród chwil spoczynku, śledził za niemi, przypatrywał się im, nierzadko wynosząc dla siebie praktyczną korzyść i często zawdzięczając im swe ocalenie, przekonawszy się doświadczeniem, kosztem życia innych nabytym, że pojawienie się tych lub owych istot, zwiastuje niechybną burzę. Prócz tego zwracać on musiał uwagę na kierunki wiatrów, na prądy w morzu, jego głębokość i barwę, zbierając w ten sposób wiadomości, z których rozwinęła się dziś ważna dla żeglugi i geogralii mórz i ich własności nauka, zwana oceanografią.

One Comment
  1. Reklama
    Styczeń 31, 2018 |